Dlaczego Digi Leader odpowiada na wyzwania edukacji przyszłości?

Gracz pozna istotę i znaczenie głównych technologii cyfrowych, będzie znał ich znaczenie, korzyści związane z ich zastosowaniem, a także warunki zastosowania. Będzie potrafił dopasować daną technologię do problemu czy wyzwania oraz zaplanować proces wytworzenia rozwiązania cyfrowego. Pozna ograniczenia i wymagania związane z wdrażaniem narzędzi cyfrowych. Ponadto będzie umiał rozwiązywać problemy i optymalizować procesy dzięki narzędziom cyfrowym. Oceni wpływ zastosowania danej technologii na procesy i organizacje.

Baza kompetnecji określa cele edukacyjne, tj.: obszary wiedzy i umiejętności rozwijane poprzez narzędzie Digi Leader.

Proces tworzenia matrycy kompetencji przebiegał kilkuetapowo. W pierwszym etapie dokonano analizy procesu identyfikacji i selekcji kompetencji cyfrowych. W tym celu zapoznano się z europejskimi i międzynarodowymi instrumentami wspierającymi uznawanie kwalifikacji, do których zalicza się m.in.: 

 • Dyrektywa 2005/36/WE (dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych w UE i umożliwiająca specjalistom przemieszczanie się między granicami oraz uprawianie swojego zawodu lub świadczenie usług za granicą). 
 • Lizbońska konwencja o uznawaniu kwalifikacji (międzynarodowe porozumienie zarządzane przez UNESCO i Radę Europy, które umożliwia uznawanie kwalifikacji akademickich w Europie i poza jej granicami). 
 • Sieć ENIC/NARIC (sieć ośrodków krajowych, utworzona, aby bezpośrednio wspierać instytucje oraz obywateli w zakresie uznawania kwalifikacji akademickich). 
 1. Certyfikaty potwierdzające kompetencje cyfrowe:
  • ECCC – Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych
  • ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 2. Zintegrowany System Kwalifikacji
 3. Konsultacje z ekspertami ds. cyfryzacji i kompetencji cyfrowych oraz partnerami edukacyjnymi (uczelniami krajowymi i zagranicznymi, organizacjami realizującymi kursy specjalistycznie)
 4. Analizę programów kształcenia, m.in.: studiów informatycznych w biznesie realizowanych na uniwersytetach w całej Europie 
 5. Analizę ram nauczania, w tym: ramy kompetencji cyfrowych 2.0, wspólne europejskie ramy e-kompetencji 3.0 dla specjalistów w dziedzinie ICT we wszystkich sektorach przemysłu, kompetencje 4.0, europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych (DigComp), European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu), European Framework for Digitally Competent Educational Organisations (DigCompOrg).
 6. Rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego  
 7. Pogłębione studia literaturowe, w tym m.in.:
   • Digital Skills for the UK economy. A report by ECORYS UK, Departament for Business Innovation & Skills, Departament for Culture Media & Sport, January 2016. 
   • J. Kim, Competency-based Curriculum: An Effective Approach to Digital Curation Education, ”Journal of Education for Library and Information Science”, vol. 56, no. 4, pp. 283–298, 2015. 
   • Głomb, Kompetencje 4.0 Część I Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Warszawa 2020. 
   • Młody, A Weinert, PRZEMYSŁ 4.0 W POLSCE. Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie kompetencji menedżerskich – raport z badania, Poznań 2020. 
   • Peter, M. de Roche, M. Graf and S. Gatziu Grivas, Skills and Competencies for Digital Transformation Initiatives – Development of a model to identify relevant skills and competencies for a company’s individual digital transformation roadmap, June 2019. 
   • Tumbas, M. Sakal, V. Pavlicevic and L. Rakovic, DIGITAL COMPETENCIES IN BUSINESS INFORMATICS CURRICULUМ INNOVATION, INTED2019 Proceedings, 13th International Technology, Education and Development Conference. Conference Poceedings, IATED Academy, Valencia (Spain) 2019.
   • A. Nasution, L.S. Lediana Rusnandi, E. Qodariah, D. Arnita and N.A. Windasari, The Evaluation of Digital Readiness Concept: Existing Models and Future Directions, „The Asian Journal of Technology Management” Vol. 11 No. 2 (2018). 

W efekcie przeprowadzonych analiz zdecydowano, że zbiór klasyfikacji wiedzy i umiejętności bazować będzie na dokumencie: R. Vuorikari, Y. Punie, S. Carretero, L. Van den Brande, DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model, Publications Office of the European Union, European Union 2016, (doi: 10.2791/607218), w którym to kompetencje dzielone są na 5 podstawowych grup: 

 1. Korzystanie z informacji i danych 
 2. Komunikacja i współpraca
 3. Bezpieczeństwo
 4. Tworzenie treści cyfrowych
 5. Rozwiązywanie problemów 

Realizowane cele edukacyjne pokrywają w dużej mierze kompetencje cyfrowe nr 4 (Bezpieczeństwo) i 5 (Rozwiązywanie problemów) zgodnie z wytycznymi DigComp 2.0. Kompetencje miękkie weryfikowane będą zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (z tzw. Karty Kompetencji Branży IT).

Skip to content